Aptauja par endokrīnajiem disruptoriem

UZŅĒMUMA APRAKSTS
ATTIECĪGIE TIESĪBU AKTI
 
INFORMĒTĪBA UZŅĒMUMĀ PAR ENDOKRĪNAJIEM DISRUPTORIEM
7. Kurus informācijas avotus par endokrīnajiem disruptoriem jūsu uzņēmums izmanto visvairāk?
 
 
REGULATĪVĀS PIEEJAS ATTIECĪBĀ UZ ENDOKRĪNO DISRUPTORU APZINĀŠANU, NOVĒRTĒŠANU UN PĀRVALDĪBU

Eiropas Komisija šādos tiesību aktos ir nesen publicējusi kritērijus vielu endokrīni disruptīvo īpašību noteikšanai: Biocīdu regulā ((ES) 2017/2100) un  Augu aizsardzības līdzekļu regulā ((ES) 2018/605) Abi šie tiesību akti pamatojas uz PVO definīciju . Citos ES tiesību aktos, kas saistīti ar cilvēku veselību un vides aizsardzību no rūpnieciski ražotām ķīmiskām vielām, šādi kritēriji nav ietverti.

CLP regula

Regula par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP) ((EK) Nr. 1272/2008) vai Ķimikāliju klasificēšanas un marķēšanas globāli harmonizētā sistēma (GHS) nosaka noteikumus bīstamu vielu klasificēšanai un marķēšanai, pamatojoties uz to fizikālo bīstamību, bīstamību veselībai vai videi.

ES Tiesību akti

ES tiesību akti, kas reglamentē ķīmiskās vielas, ir izstrādāti dažādos periodos un atsevišķos gadījumos ar atšķirīgiem mērķiem. Tādēļ dažādās nozarēs saistībā ar endokrīnajiem distruptoriem ir izmantotas dažādas pieejas. Tas rada šaubas par to, vai ES tiesiskais regulējums, kas reglamentē endokrīnos disruptorus, ir pietiekami saskanīgs.

EFEKTIVITĀTE POLITIKAS MĒRĶU SASNIEGŠANĀ

ES tiesību aktu mērķis ir aizsargāt cilvēku un vides veselību, samazinot toksisko vielu iedarbību, vienlaikus uzlabojot iekšējā tirgus darbību.

13. Vai piekrītat šādiem apgalvojumiem par jūsu uzņēmējdarbības nozari?
 
TIESĪBU AKTU NOTEIKUMU PAR ENDOKRĪNAJIEM DISRUPTORIEM EFEKTIVITĀTE

Regulatīvi pasākumi veicina cilvēku veselību un vides aizsardzību, iekšējā tirgus netraucētu darbību, kā arī sekmē inovāciju un konkurētspēju. Izmaksas var būt gan saimnieciska (laiks, resursi), gan arī ētiska rakstura (piemēram, laboratorijas dzīvnieku izmantošana testu veikšanai). Efektivitāti izsaka ieguvumu un izmaksu attiecība.

 
 
ES LĪMEŅA INTERVENCES PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA

Dažos gadījumos dalībvalstu iestādes attiecībā uz endokrīnajiem disruptoriem ir veikušas vienpusējus pasākumus, pirms ES ir pieņēmusi lēmumu šajā jomā. Piemēram, 2012. gada oktobrī Francijas iestādes ieviesa aizliegumu izmantot bisfenolu A visos materiālos, kas nonāk saskarē ar pārtiku, un to piemēro no 2015. gada jūlija.

Paldies par piedalīšanos aptaujā!