Aptauja par nefinanšu informāciju

Anketas mērķis

No jums iegūtā informācija palīdzēs Eiropas Komisijai novērtēt, kā juridiskās prasības ietekmē lielos uzņēmumus un to piegādes ķēdes. Šī informācija palīdzēs Eiropas Komisijai aplēst, cik lielas izmaksas MVU rodas, lai atbildētu uz pieprasījumiem sniegt sociālo un vides informāciju, ko tie saņem no lielākiem uzņēmumiem, kuriem tie piegādā preces vai sniedz pakalpojumus, un no finanšu iestādēm. Eiropas Komisija iegūto informāciju izmantos, apsverot iespēju pārskatīt Nefinanšu informācijas atklāšanas direktīvas prasības sociālajā un vides jomā.

Jautājumi par respondentu
2. Sniedziet informāciju par jūsu uzņēmuma darbinieku vidējo skaitu, neto apgrozījumu un kopsavilkuma bilanci. Izvēlieties diapazonu (paredzētie diapazoni izriet no Grāmatvedības direktīvas):
4. Izvēlieties uzņēmējdarbības jomu:
 
Jautājumi par sociālo un vides informāciju

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis jautājums ir par sociālās un vides informācijas vākšanu, nevis par šīs informācijas paziņošanu vai publicēšanu.

Daži uzņēmumi vāc sociālo un vides informāciju par savu darbību. Viņi to var darīt tāpēc, ka tas ir lietderīgi viņu pašu pārvaldībai, vai tāpēc, ka viņiem ir pienākums to darīt saskaņā ar tiesību aktiem, vai tāpēc, ka viņu klienti vai darījumu partneri vēlas šādu informāciju.

 
Daži uzņēmumi publicē sociālo un vides informāciju savās tīmekļa vietnēs. Tas var būt teksts tīmekļa lapā vai saite no tīmekļa lapas uz detalizētāku uzņēmuma ziņojumu vai pārskatu.
Daži uzņēmumi publicē sociālo un vides informāciju sociālajos plašsaziņas līdzekļos.
 
Ja jūs 9. jautājumā atbildējat ar "jā” vismaz par vienu no variantiem vai ja publicējat vides un sociālo informāciju par savām darbībām (piemēram, tīmekļa vietnē), tad lūdzu atbildiet šajā jautājumā. Lūdzam savos aprēķinos iekļaut laiku, ko jūsu darbinieki pavada, vācot sociālo un vides informāciju un (attiecīgā gadījumā) sagatavojot ziņojumu vai citus dokumentus ar sociālo un vides informāciju. Atbildē norādiet cilvēkdienas mēnesī. Piemēri: · Viens darbinieks velta 0,2 darbdienas mēnesī. Atbilde = 0,2 cilvēkdienas mēnesī. · Divi darbinieki katrs velta apmēram 0,5 darbdienas mēnesī. Atbilde = 2 darbinieki x 0,5 dienas = 1 cilvēkdiena mēnesī. · Viens darbinieks velta 0,25 darbdienas mēnesī un divi darbinieki velta 0,1 darbdienas mēnesī. Atbilde = 1 darbinieks x 0,25 + 2 darbinieki x 0,1 dienas mēnesī = 0,45 cilvēkdiena mēnesī.
Daži cilvēki ir norādījuši, ka vienkāršots ziņošanas standarts varētu palīdzēt MVU atbildēt uz uzņēmējdarbības partneru, banku vai citu pieprasījumu pēc sociālās un vides informācijas. Ideja būtu tāda, ka MVU varētu sagatavot vienu sociālās un vides informācijas kopumu, nevis atbildēt uz dažādiem pieprasījumiem, no kuriem katrs lūdz nedaudz atšķirīgu informāciju.