Aktualitātes

Eiropas Komisija aicina izteikt savu viedokli par noteikumiem attiecībā uz ražotāja atbildību par kaitējumu, ko izraisījis defektīvs produkts

Eiropas Komisija ir izsludinājusi publisko apspriešanu attiecībā uz PADOMES DIREKTĪVAS 85/374/EEK (1985. gada 25. jūlijs)

par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz atbildību par produktiem ar trūkumiem izvērtēšanu.

Direktīva paredz ražotāja atbildību par kaitējumu, kuru izraisījis viņa ražotais defektīvais produkts. Tā paredz, ka patērētājs var pieprasīt finansiālo kompensāciju nāves vai miesas bojājumu gadījumā.

Šīs sabiedriskās apspriešanas mērķis ir apkopot ieinteresēto pušu viedokļus par direktīvas piemērošanu un izpildi, jo īpaši:

  • vai un kādā mērā direktīva ES līmenī garantē atbildību par kaitējumu, ko izraisījis defektīvs produkts, bet pie tā nav vainīgs ražotājs;
  • vai direktīva joprojām atbilst ieinteresēto pušu vajadzībām;

Eiropas Komisija regulāri ziņo Padomei un Parlamentam par direktīvas piemērošanu. Pēdējā ziņojumā 2011. gadā Komisija secināja, ka nav pietiekama pamatojuma ierosināt direktīvas izmaiņas. Nākošais ziņojums ir paredzēts 2017.gadā.Tomēr jau šobrīd izraisījušās diskusijas par direktīvas spēju risināt ar jaunajām tehnoloģijām saistītos izaicinājumus. Līdz ar to šis novērtējums ļaus arī saprast, vai un kā direktīvas nosacījumi spēj pielāgotiem jaunajiem tehnoloģiskajiem sasniegumiem.

LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīkls aicina MVU aktīvi iesaistīties un dot savu ieguldījumu šajā apspriešanā, kas palīdzētu arī pašiem uzņēmumiem risināt radušās problēmas saistībā ar defektīviem produktiem.

Apspriešanā aicināti piedalīties patērētāji, ražotāji, apdrošinātāji, valsts iestādes, universitātes, u.c. interesenti.

Sīkāka informācija par plānoto aptauju kopumā (angļu valodā) ir atrodama: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9048

PADOMES DIREKTĪVAS 85/374/EEK (1985. gada 25. jūlijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz atbildību par produktiem ar trūkumiem latviešu valodā

Anketa sastāv no 20 jautājumiem, skat. saiti: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Liability_Defective_Products_Producers

Sabiedriskās apspriešanas termiņš – 26.aprīlis

Ja rodas papildus jautājumi, droši zvaniet uz LIAA EEN tālr.: 67039430