Aktualitātes

Eiropas Komisija piedāvā MVU izteikt savu viedokli par uzņēmuma datu koplietošanas principiem

Pieaugot datu apjomam un plūsmai, aizvien būtiskāks kļūst jautājums par to aizsardzību. Personas datus aizsargā Vispārīgo datu aizsardzības regula, taču attiecībā uz uzņēmumu datiem, rūpniecības datiem un mašīnģenerētiem datiem nepastāv reglamentēti un saskaņoti noteikumi. Katra dalībvalsts vai iestāde ir noteikusi savu ierobežojumus datu brīvai apritei, to novietošanai, uzglabāšanai vai apstrādei. Taču bieži vien šie ierobežojumi ir nepamatoti, kas mazina gan ES Līgumā paredzēto pakalpojumu sniegšanas un uzņēmējdarbības brīvību, gan ir pretrunā attiecīgajiem sekundārajiem tiesību aktiem, kā arī pazemina atsevišķu uzņēmumu konkurētspēju. Tāpēc ES ir nepieciešams regulējums, kas nodrošinātu datu izmantošanu zinātniskām, sabiedriskām un rūpnieciskām vajadzībām. Lai šis regulējums būtu pēc iespējas tuvāks reālajai situācijai un izvērtējumam, EK šobrīd uzsākusi apspriešanos par datu koplietošanu mazo un vidējo uzņēmumu vidū.

Aicinām iesaistīties šajā apspriešanā un aizpildīt anketu par datu izmantošanas būtiskumu, par lietu internetu un B2B datu koplietošanu.

Ar papildu informāciju par Eiropas Komisijas veiktajiem pētījumiem un paziņojumiem var iepazīties: Komisijas paziņojums “Veidojot Eiropas datu ekonomiku”  un Komisijas paziņojums “Ceļā uz vienotas datu telpas izveidi Eiropā” 

1. DAĻA — Nepersondatu izmantošana un ģenerēšana jūsu uzņēmumā
2. DAĻA — Atsauksmes par taisnīgiem principiem attiecībā uz lietu interneta objektiem un nepersondatiem, kas ir šo objektu rezultāti

Lietu interneta objekts ir ierīce, kas internetā nosūta datus, piemēram, ražotājam, pretī saņemot pakalpojumu vai citādu atlīdzību. Komisija 2018. gada aprīļa dokumentā izstrādāja un aicina uzņēmumus attiecīgos līgumos nodrošināt šādus principus:
• pārredzamību par to, kas var piekļūt attiecīgajiem datiem un kādiem mērķiem tos izmanto;
• cik vien iespējams, atzīt katras puses radīto vērtību (datu vākšana, pakalpojumi, ko piedāvā papildus datiem, u. c.);
• iekļaut aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu uzņēmumu komercnoslēpumus un citas intelektuālā īpašuma tiesības (piemēram, viedo ražošanas procesa robotu uzraudzību, lai izprastu ražošanas praksi vai ražošanas pārtraukumus, ļaujot spriest par uzņēmuma saimniecisko sniegumu);
• lai to mērķis nav radīt konkurences traucējumus, jo īpaši, to mērķis nav piesaistīt uzņēmumus vienam pakalpojumu sniedzējam, piemēram, uz datu formātu vai līdzīgu datu bāzes, ko citi var izmantot tikai ar papildu izmaksām.

 
 
3. DAĻA — B2B datu koplietošanas norādījumi un topošais atbalsta centrs

Komisija 25. aprīlī publicēja arī norādījumus par to, kā uzņēmumi varētu plašāk dalīties datos ar citiem uzņēmumiem. Šie norādījumi sastāv no trīs daļām: Neizsmeļošs datu koplietošanas mehānismu saraksts, to pamatā esošie uzņēmējdarbības modeļi un to elementu saraksts, kas jāņem vērā, slēdzot līgumus par datiem.