Eiropas Komisijas aptauja par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku

Ja jūsu uzņēmums pieder pie vairākām kategorijām, kas norādītas zemāk, atzīmējiet visas atbilstošās.
Atzīmējiet visus atbilstošos!
Lūdzu, atzīmējiet atbilstošākos variantus!
 
 
 
 
Tās ir izmaksas, kas rodas, veicot administratīvus pasākumus, lai izpildītu informācijas sniegšanas pienākumus, ko paredz Regula. Citiem vārdiem, tās ir izmaksas, kas saistītas ar novērtēšanu, ziņošanu un informācijas sniegšanu (ieskaitot izmaksas, kas rodas, piemēram, no nodarbināšanas, nodokļu vai citām tiesiskajām prasībām).