Pieeja finansējumam

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls palīdz uzņēmumiem identificēt iespējamos finansējuma avotus. Uzņēmēji var saņemt ES grantus dažādās uzņēmējdarbības jomās. Grants ir neatmaksājams finansējums, taču tas nesedz projekta izmaksas pilnībā, tāpēc gandrīz visās programmās uzņēmumiem ir nepieciešams nodrošināt līdzfinansējumu. Katra no ES atbalsta programma atšķiras ar tās nosacījumiem, tāpēc ir nepieciešams iepazīties ar to noteikumiem.
Eiropas Biznesa atbalsta tīkla mājaslapā var iepazīties ar īsu informāciju par šīm programmām. Tās iedalītas pēc to teritoriālā seguma. Kopienas līmeņa programmās var piedalīties visu ES dalībvalstu partneri, bet pārrobežu sadarbības programmās – noteiktu reģionu valstu partneri. Latvijas gadījumā tas ir Baltijas jūras reģions. Eiropas Biznesa atbalsta tīkla konsultanti sniegs konsultācijas par šo programmu īstenošanas principiem, mērķiem, iespējām tajās iesaistīties, aktuālajiem un gaidāmajiem uzsaukumiem, kā arī informāciju par atsevišķu programmu nacionālajiem kontaktpunktiem Latvijā.

Lai veicinātu uzņēmumu, universitāšu un pētniecības institūtu dalību ES programmās gan kā koordinatoriem, gan kā konsorcija partneriem, Eiropas Biznesa atbalsta tīkls ir izveidojis trīs anketas. Ar anketu palīdzību jūs varat sniegt pieteikumu, lai mēs jums varētu palīdzēt atrast konsorcija partnerus, sazināties ar projekta koordinatoru, lai piedalītos kā konsorcija partneris, kā arī, lai mēs varam ielikt jūs reģistrā, lai gadījumā, kad saņemsim piedāvājumu, kurš atbilst jūsu profilam, varam tieši jums piedāvāt kļūt par projekta dalībniekiem!