EUREKA

EUREKA ir Eiropas programma, kuras mērķis ir komercsabiedrību un zinātnisko institūciju starptautiskās sadarbības veicināšana, lai izstrādātu un ieviestu inovatīvus, konkurētspējīgus:

  • produktus;
  • tehnoloģijas;
  • procesus vai pakalpojumus

Iespējamā projekta tēma var būt no jebkuras nozares, kas ir vērsta uz sabiedrības problēmu risināšanu.

Projektos var piedalīties sekojošas institūcijas:

  • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēti komersanti ar juridiskās personas statusu: komercsabiedrības (sīkās, mazās, vidējās un lielās);
  • Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas.

Galvenie EUREKA projekta kritēriji:

Projekta dalībnieki: EUREKA projekti ir starptautiski projekti. projekta grupā ir jāpiedalās dalībniekiem no vismaz divām EUREKA dalībvalstīm vai asociētajām valstīm, no kurām vismaz vienai ir jābūt EUREKA dalībvalstij;

Projekta kvalitāte: projektam ir jābūt ar būtisku inovatīvu momentu. Tam ir jānodrošina tehnoloģiskais progress ražošanā, procesos vai pakalpojumu nozarē;

Gala rezultāts: projekta gala rezultātam ir jābūt tirgū pieprasītam produktam, pakalpojumam vai tehnoloģijai. 3 gadu laikā pēc projekta pabeigšanas inovatīvajam produktam ir jābūt ieviestam tirgū.

Projekta partneri savā starpā slēdz Sadarbības līgumu.

Kā kļūt par EUREKA projekta dalībnieku?

  1. a) Iesaistīšanās jau aktīvā projektā. Aktīvos projektus, kas pieļauj jaunu dalībnieku iesaistīšanos, meklē Sekretariāta uzturētajā projektu datu bāzē eurekanetwork.org/project-search.
  2. b) Jauna projekta ierosināšana. Komercsabiedrības un zinātniskās institūcijas atrod vismaz vienu partneri no EUREKA dalībvalsts vai asociētās valsts, definē projekta tēmu, mērķus un uzdevumus. Projekta dalībnieki konkursa kārtā var pretendēt katrs uz savas valsts atbalstu.

Vairāk informācijas un pieteikšanās: http://www.eurekanetwork.org/