Interreg

Starpreģionu sadarbības programmas INTERREG IVC ir viena no Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmām.

Programmas mērķis ir atbalstīt reģionālās attīstības politiku inovāciju, zināšanu ekonomikas, vides un risku novēršanas jomās, kā arī veicināt Eiropas ekonomisko modernizāciju un konkurētspējas palielināšanos.

INTERREG trīs prioritātes

  1. Inovācijas un zināšanu ekonomika

Prioritātes mērķis ir veicināt pētniecību, jaunās tehnoloģijas un inovācijas, sekmēt novatorisko uzņēmējdarbības formu attīstību un uzlabot reģionālas politikas attīstību nodarbinātības un izglītības jomā.

  1. Vide un risku novēršana

Prioritāte atbalsta dabas un tehnoloģisko risku novēršanu un pārvaldību, veicina ūdens resursu saglabāšanu un atkritumu pārstrādi, sekmē vides, ainavas un kultūras mantojuma aizsardzību un izmantošanu tūrisma jomā, kā arī atbalsta atjaunojamo energoresursu attīstību un ilgtspējīgu transporta izmantošanu.

  1. Tehniskā palīdzība

Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam ietvaros  ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu tiks īstenotas šādas programmas:

Vairāk informācijas un pieteikšanās: http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets/interreg_IVC/?doc=13009