Aktualitātes

Komersanti var pieteikties Agile apmācībām

Ar mērķi veicināt Latvijas komersantu produktivitāti, eksportspēju un palielināt darba efektivitāti Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) 2022. gada novembrī īstenos apmācības par projektu vadību ar Agile metodi.

Apmācību ietvaros tiks apgūti sekojoši kursi:

Certified Agile Leadership Essentials (CAL-E):
– Komandu darba noteikumi
– Vadības definīcija
– Līderības definīcija
– “Agility” definīcija
– Pārskats par #leadershipDancefloor
– Vienotu konteksta un mērķa izveidošana
– Vadītāja “būtība”
– Līderības stilu un darbību apzināšana
Certified Agile Leadership for Teams (CAL-T):
– Komandas veidošana
– Līderība pašorganizācijai
– “Agile” komandas domāšanas veids un vērtības
– Attiecības un sarunas komandā
Apņemšanās, kvalitātes un atbilstības veidošana
Dažādi līderības stili komandas vadībā
Certified Agile Leadership for Organizations (CAL-O):
– “Agility” konteksts organizācijā
– “Agile” biznesā
– Agile jēgas formulēšana organizācijā
– Organizācijas kultūras ietekmēšana
– Organizācijas struktūru projektēšana un veidošana
– Procesu un mērķu saskaņošana
– Piemēru analīze

Apmācību rezultātā dalībnieki saņems Agile Leadership sertifikātu, ko piešķir Scrum Alliance licencēts pasniedzējs.

Apmācības paredzētas Latvijā reģistrētiem komersantu darbiniekiem – uzņēmumu vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem, dibinātājiem, inovācijas un attīstības procesu vadītājiem. Mācības norisināsies attālināti tiešsaistes platformā angļu valodā. Pieteikšanās atvērta no 2022. gada 12. septembra līdz 3. oktobrim. Mācību uzsākšana plānota 2022. gada 8. novembrī.

Pieteikumus var iesniegt sekojošos veidos:

 • izmantojot informācijas sistēmu “Valsts platforma biznesa attīstībai” www.business.gov.lv
 • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz LIAA e-pasta adresi pasts@liaa.gov.lv no 2022. gada 12. septembra līdz 3. oktobra plkst. 23:59;
 • nosūtot LIAA pa pastu uz adresi: Pērses iela 2, Rīga, LV – 1442. Pa pastu nosūtītiem pieteikumiem par saņemšanas brīdi tiek uzskatīts datums un laiks, kad sūtījums nodots pastā (ierakstītiem sūtījumiem) vai saņemšanas datums LIAA (vienkāršiem pasta sūtījumiem).

NB! Projekti tiek ranžēti, ņemot vērā piešķirto kopējo punktu skaitu. Ja vairākiem iesniegumiem tiek iegūts vienāds punktu skaits, tie tiek ranžēti ņemot vērā projekta iesniegšanas datumu un laiku LIAA!

Atbalsta programmas ietvaros uz Agile apmācībām var pretendēt komersanti ar šādiem būtiskākajiem nosacījumiem:

 • komersants ir reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā;
 • raksturota pētniecības un attīstības komponente savā uzņēmējdarbībā;
 • pamatota augsta līmeņa apmācību projekta atbalsta ietekme uz produktivitāti, eksportspēju un augstaspievienotas vērtības produktu vai pakalpojumu radīšanu;
 • raksturota pretendenta motivācija piedalīties apmācību projektā;
 • atbalsts tiek sniegts komersantiem, kuri izstrādā produktus, tehnoloģijas vai sniedz pakalpojumus kādā no viedās specializācijas stratēģijā noteiktajām specializācijas jomām vai nozares identificētā jaunā konkurētspējas nišā:
  – zināšanu ietilpīga bio-ekonomika;
  – biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas;
  – viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas;
  – viedā enerģētika;
  – informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.
  Attiecināmās izmaksas
  Komersantiem apmācību ietvaros tiek attiecinātas šādas izmaksas:

a) ārpakalpojumā iepirkto apmācību maksa, kuras pasākuma ietvaros organizē LIAA*;

b) nodarbināto atalgojuma izmaksas apmācību norises laikā, tai skaitā nodokļu un nodevu maksājumi.

*Slēdzot līgumu ar komersantu, tiek paredzēts komersanta līdzmaksājums atbilstoši LIAA iepirkto apmācību izmaksām vienai personai un komersantam pieejamai finansējuma intensitātei.

Apmācību izmaksas vienai personai 800,00 euro bez PVN*

*Apmācību maksā iekļautas ar apmācībām saistīto konsultāciju pakalpojumu un mentoringa izmaksas, kā arī to apmācībām nepieciešamo drukāto vai audiovizuālo mācību materiālu izmaksas, kuri pēc apmācību beigām paliek nodarbināto īpašumā.

Maksimālā finansējuma intensitāte:

Ja piemēro de minimis atbalstu (saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013):

 • 100% – sīkajam (mikro), mazajam un vidējam komersantam pirmajiem trim komersanta atbalstam pieteiktajiem nodarbinātajiem, 85 % nākamajiem pieteiktajiem komersanta nodarbinātajiem;
 • 85% – lielajam komersantam.

Ja maksimālais de minimis atbalsts tiek pārsniegts (atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 nosacījumiem):

 • 70% – sīkajam (mikro) un mazajam komersantam;
 • 60% – vidējam komersantam;
 • 50% – lielajam komersantam.

Ja mācības tiek nodrošinātas strādājošajiem ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošiem darba ņēmējiem (saskaņā ar Regulas Nr.651/2014 2.panta 3. un 4.punktā minētajām definīcijām), intensitāti var palielināt par 10 procentpunktiem.

Projekta gaita:

 • Pieteikumu iesniegšana LIAA programmā “Agile” no 12. septembra līdz 3. oktobrim;
 • LIAA viena mēneša laikā veic pieteikumu vērtēšanu;
 • Pozitīva lēmuma gadījumā LIAA slēdz līgumu ar komersantu;
 • Komersanta līdzmaksājums 5 dienas pirms apmācībām (ja attiecināms);
 • Apmācību norise;
 • Komersants iesniedz LIAA maksājuma pieprasījumu par atalgojuma izmaksām (20 darba dienu laikā pēc apmācībām, ja radušās attiecināmas izmaksas);
 • LIAA pārbauda maksājuma pieprasījumu un apliecinošos dokumentus (Iekšējās kārtības 4. pielikums);
 • LIAA veic maksājumu.
Apmācību grafiksAgile programma