Aktualitātes

Eiropas Komisija aicina izteikt viedokli par ES likumdošanu būvniecības sektorā

Eiropas Komisija (EK) izsludinājusi sabiedrisko apspriešanu, lai apkopotu ieinteresēto pušu viedokļus par būvniecības nozares atbilstības pārbaudi.

Līdz 2016.gada beigām EK plāno veikt t.s. likumdošanas atbilstības pārbaudi (fitness check) būvniecības sektorā, vai pastāvošais regulējums ir atbilstošs, efektīvs un palīdz sasniegt plānotos mērķus.

Šajā apspriešanā uzmanība tiek koncentrēta uz 15 Eiropas Savienības (ES) likumdošanas tekstiem, kuros ir nosacījumi, kuri varētu ietekmēt būvniecības sektoru:

 • Construction Products Regulation (No 305/2011) –  EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK
 • Professional Qualifications Directive (2005/36/EC) – EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2005/36/EK (2005. gada 7. septembris) par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu
 • Services Directive (2006/123/EC) – EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2006/123/EK (2006. gada 12. decembris) par pakalpojumiem iekšējā tirgū
 • Late Payments Directive (2011/7/EU) – EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2011/7/ES (2011. gada 16. februāris) par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos
 • Energy Efficiency Directive (2012/27/EU) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/27/ES (2012. gada 25. oktobris) par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK
 • Energy Performance of Buildings Directive (2010/31/EU) – EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2010/31/ES (2010. gada 19. maijs) par ēku energoefektivitāti –
 • Ecodesign Directive (2009/125/EC) EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/125/EK (2009. gada 21. oktobris), ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem
 • Energy Labelling Directive (2010/30/EU) – EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2010/30/ES (2010. gada 19. maijs) par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu ražojumiem, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm
 • Renewable Energy Sources Directive (2009/28/EC) – EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/28/EK (2009. gada 23. aprīlis) par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK
 • Occupational Safety and Health Framework Directive (89/391/EEC) – PADOMES DIREKTĪVA (1989. gada 12. jūnijs) par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā
 • Directive on the Manual Handling of Loads (90/269/EEC) – PADOMES DIREKTĪVA (1990. gada 29. maijs) par minimālajām prasībām attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību kravu apstrādē ar rokām, pastāvot īpašam riskam darba ņēmējiem gūt muguras traumas (ceturtā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē)
 • Directive on Temporary or Mobile Construction Sites (92/57/EEC) – PADOMES DIREKTĪVA 92/57/EEK (1992. gada 24. jūnijs) par darba drošības un veselības aizsardzības minimālo prasību īstenošanu pagaidu vai pārvietojamajos būvlaukumos (astotā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē)
 • Asbestos Directive (2009/148/EC) – EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/148/EK (2009. gada 30. novembris) par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā
 • Waste Framework Directive (2008/98/EC) – EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu
 • Environmental Impact Assessment Directive (2011/92/EU) – EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2011/92/ES (2011. gada 13. decembris) par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu

Mērķauditorija ir būvniecības uzņēmumi, būvniecības nozares asociācijas, valsts iestādes, privātās organizācijas, arodbiedrības u.c. ieinteresētās puses.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš: 2016.gada 29.marts – 20.jūnijs

Detalizētāka informācija par šo sabiedrisko apspriešanu un tiešsaistes anketa ir pieejama šeit,  taču savu viedokli varat izteikt arī, sazinoties ar mums.