Aktualitātes

Eiropas Komisija aicina uzņēmums izteikt savu viedokli par Savstarpējās atzīšanas regulu

Eiropas Komisija ir izsludinājusi publisko apspriešanu attiecībā uz Savstarpējās atzīšanas regulu Nr. 764/2008, kura noteikusi principu par preču brīvo apriti “Ja Eiropas līmenī nav saskaņotu noteikumu, vienā dalībvalstī likumīgi tirgotus produktus neatkarīgi no tā, vai tie atbilst minēto dalībvalstu nacionālajiem tehniskajiem noteikumiem, drīkst pārdot citās dalībvalstīs”.

Taču bieži vien praksē šis princips izrādās grūti piemērojams, kas uzņēmumiem rada papildu izmaksas vai pat iespēju zaudēt tirgu.

Starp galvenajām problēmām tiek minēt:

1)      Dažkārt gan uzņēmumiem, gan atbildīgajām valsts iestādēm ir grūti novērtēt, vai konkrētam produktam var piemērot savstarpējo atzīšanu;

2)      Situācijās, kur savstarpējo atzīšanu varētu izmantot, dažkārt principu nepiemēro apzināti, jo iespējamie lietotāji to neuzskata par pietiekami uzticamu;

3)      Visi savstarpējās atzīšanas principa piemērošanā iesaistītie dalībnieki nepietiekami efektīvi sazinās.

Līdz ar to Eiropas Komisija plāno pārskatīt Regulu un iespējas augstākminēto problēmu novēršanai.

LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīkls aicina MVU aktīvi iesaistīties un dot savu ieguldījumu šajā iniciatīvā, kas palīdzētu arī pašiem uzņēmumiem iekarot arī jaunus tirgus.

Sīkāka informācija par plānoto aptauju kopumā (angļu valodā) ir atrodama:http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8831&lang=en

Latviešu valodā ir sagatavots pamatojums Regulai un potenciālie risinājumi, skat.pielikumā.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 764/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka procedūras, lai dažus valstu tehniskos noteikumus piemērotu citā dalībvalstī likumīgi tirgotiem produktiem, un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 3052/95/EK – pielikumā.

Anketa sastāv no 30 jautājumiem, skat. saiti: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MR-Business

Sabiedriskās apspriešanas termiņš – 30.septembris

Ja rodas papildus jautājumi, droši zvaniet uz LIAA EEN tālr.: 67039430