Inovācijas menedžements

Inovācijas menedžments ir vadības process ar mērķi veiksmīgi īstenot inovatīvas un radošas idejas. Inovācijas gala rezultātu veido jauns vai uzlabots produkts, pakalpojums vai process. Inovācijas procesa vadībai vajadzīgas kompetences visās biznesa jomās – ražošanā, mārketingā, personāla vadībā, kā arī finansēs un biznesa stratēģijā. Inovācijas menedžments ietver ideju ģenerēšanas vadību, tehnoloģiju un produktu attīstītības vadību, ražošanas vadību un jaunu vai uzlabotu produktu, pakalpojumu vai procesu mārketingu.

Inovācijas menedžmentu un tā komplekso būtību visprecīzāk izsaka A.T.Kērnija (A.T. Kearney) inovācijas menedžmenta koncepciju  un tajā esošo „inovācijas māja”. Inovācijas māja ietver visas uzņēmumam svarīgās inovācijas menedžmenta komponentes: inovācijas procesus, inovācijas stratēģiju, inovācijas organizāciju un kultūru, un inovācijas veicinātājus.

Inovācijas menedžmenta izvērtēšana ļauj noteikt visu procesu kvalitāti un identificēt jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi. Pastāv dažādas metodes, kas ļauj izvērtēt inovācijas menedžmentu, piemēram, Korejas metode (9 vajadzību dimensijas) un IMPROVE.

IMPROVE izmanto integrētu pieeju inovācijas menedžmentam trīs jomās:

1) A.T. Kērnija Inovācijas mājā tiek integrētas visas inovācijas dimensijas:  uzņēmuma inovācijas stratēģija virza uzņēmuma inovācijas kultūru, inovācijas procesu norisi un nosaka veicinošos faktorus.

2) IMPROVE pieeja sistemātiski integrē „on-line” inovācijas menedžmenta novērtējumu un rosina veikt nepārtrauktus uzlabojumus.

3) IMPROVE ir kļuvis par Inovācijas menedžmenta novērtējuma Eiropas mēroga standartu, kas apvieno novērtējumu, attīstību un konsultācijas un pamatojas uz Eiropas uzņēmumu salīdzinošo (benchmarking) datu bāzi. IMPROVE novērtējums ļauj uzņēmumam salīdzināt savu inovācijas menedžmenta sniegumu ar citu uzņēmumu sniegumu, salīdzinot tos pēc izmēra, nozares, ģeogrāfiskā novietojuma, vecuma.

Uzņēmuma inovācijas kapacitātes novērtējums jeb tehnoloģiju spēju audita instruments ir profesora Džona Besanta (angļu val. John Bessant) ieviesta metode, lai novērtētu individuālu uzņēmumu atbilstoši deviņām galvenajām tehnoloģiju aktivitātes jomām. Inovācijas un jauno tehnoloģiju spēju dimensijas ir sekojošas: apzināšanās, meklēšana, kompetence, stratēģija, pieejamība, iegāde, ieviešana, mācīšanās, sadarbība. Iegūtie rezultāti tiek salīdzināti ar nozares vidējo rādītāju Eiropas mērogā, kas ļauj uzņēmumam noteikt stiprās un vājās puses salīdzinājumā ar citiem nozares uzņēmumiem.