EUROSTARS-2

Eurostars-2 ir starptautiska programma pētniecībā un attīstībā iesaistītu mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam.

Programma Eurostars ir EUREKA paspārnē izveidota īpaša pētniecības un attīstības (P&A) atbalsta programma pētniecības darbus veicošajiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU).

Pietiekties var Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēties sīkie, mazie, vidējie un lielie komersanti ar juridiskas personas statusu, kā arī zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas. Katrā projektā ir jāpiedlās vismaz vienam pētniecībā un attīstībā ieasitītam sīkam (mikro), mazam vai vidējam uzņēmumam.

Uz Eurostars-2 var pieteikties tikai konsorcijs, kurā vadošais partneris ir uz pētniecību orientēts mazais un vidējais uzņēmums. Projekta  konsorcijā var piedalīties jebkura programmas EUROSTARS dalībvalsts juridiska persona. Taču galvenajam  partnerim ir jābūt pētniecības un attīstības darbus veicošajama MVU – t.i. tādi uzņēmumi, kuri vismaz 10% no savas apgrozījuma vai darbinieku pilna laika ekvivalenta velta pētniecības un attīstības aktivitātēm, kā kopā ar šādiem uzņēmumiem arī šo  uzņēmumu sadarbības partneri – pētniecības iestādes, citi uzņēmumi.

Programmas mājas lapa: https://www.eurostars-eureka.eu/

Atbalsta Jomas

Sekmīgie projekti var saņemt valsts atbalstu:

 • Fundamentālajiem pētījumiem (100% no attiecināmajām izmaksām katram saņēmējam);
 • Rūpnieciskajiem pētījumiem (50% no attiecināmajām izmaksām katram saņēmējam);
 • Eksperimentālajai izstrādei (25% no attiecināmajām izmaksām katram saņēmējam);
 • Tehniski ekonomiskajai priekšizpētei (50% no attiecināmajām izmaksām katram saņēmējam).

Svarīga informācija projekta atbilstībai

 • Projektam jābūt orientētam uz jaunu produktu vai pakalpojumu izstrādi civilajā jomā.
 • Vadošajam partnerim jānāk no Eurostars-2 dalībvalsts.
 • Neviens no partneriem vai valsts nedrīkst veikt vairāk kā 75% no projekta izmaksām vai darbiem.
 • Projekts nevar būt ilgāks par 3 gadiem
 • Ne vēlāk kā 2 gadus pēc projekta pabeigšanas jābūt plānotai produkta vai pakalpojuma ieviešanai tirgū.
 • Programmā norādītā kontaktpersona sniegs Jums papildus informāciju.
 • Eurostars programma ir atvērta patstāvīgi, vienreiz gadā ir visu pieteikumu apkopošana un izskatīšana pēc kuras 3 nedēļu laikā visi iesniedzēji saņem atbildes.
 • Pieteikšanās notiek elektroniski Eurostars mājas lapā.

Projekta starptautisko partneru meklēšanas  iespējas:

Plašāka informācija par Eurostars-2 skatāma šeit:

http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/petn_tehn_attist_progr/progr_eurostars/