Aktualitātes

Pieteikumus konkursam “Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balva” var iesniegt līdz 19. jūlijam

Ekonomikas ministrija aicina uzņēmēju intereses pārstāvošās organizācijas, valsts, reģionālās vai pašvaldību iestādes un organizācijas, kā arī publiskā un privātā sektora partnerības organizācijas, kas nodibinātas starp valsts iestādēm un uzņēmumiem, izglītības programmām un uzņēmējdarbības organizācijām, kas īstenojušas pasākumus uzņēmējdarbības sekmēšanai Latvijā, piedalīties ikgadējā Eiropas Komisijas konkursā “Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balva”. Projektus konkursam var iesniegt Ekonomikas ministrijā līdz š.g. 19. jūlijam.

Konkursa mērķis ir apzināt un novērtēt veiksmīgākos uzņēmējdarbības veicinātājus visā Eiropā, īpaši izceļot uzņēmējdarbības labāko politiku un labāko praksi, veidot izpratni par uzņēmējdarbības pievienoto vērtību, kā arī pamudināt un iedvesmot potenciālos uzņēmējus.

Uzņēmējdarbības veicināšanas projektus var pieteikt sešās kategorijās:

  • Uzņēmējdarbības gara veicināšana, kurā tiek novērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iniciatīvas, kas veicina uzņēmējdarbības domāšanas veidu, īpaši jauniešu un sieviešu vidū;
  • Ieguldījums uzņēmējdarbības prasmēs, kurā tiek vērtētas valsts, reģionālas vai vietējas iniciatīvas, kas uzlabo uzņēmēju, vadības un darbinieku prasmes;
  • Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un atbalsts digitālajai pārejai, kurā tiek novērtēta valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa novatoriskā rīcībpolitika, kas Eiropu padara par pievilcīgāko vietu uzņēmējdarbības uzsākšanai, veikšanai, izaugsmei un paplašināšanai vienotajā tirgū, kā arī vienkāršo uzņēmumiem paredzētās likumdošanas un administratīvās procedūras un īsteno principu “vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem”, lai tādējādi rūpētos par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un atbalstītu uzņēmumu digitālo pārkārtošanos, kas tiem dod iespēju izstrādāt, laist tirgū un izmantot jebkāda veida digitālās tehnoloģijas, produktus un pakalpojumus;
  • Atbalsts uzņēmējdarbības internacionalizēšanai, kurā tiek novērtēta politika, kas valsts, reģionālajā vai vietējā līmenī mudina uzņēmumus — īpaši mazos un vidējos — izmantot Eiropas Savienības un pasaules tirgus sniegtās iespējas;
  • Atbalsts ilgtspējīgai pārejai, kurā tiek novērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa rīcībpolitikas un iniciatīvas, kas atbalsta ilgtspējīgu pārkārtošanos un tādus vides aspektus kā aprites ekonomika, klimata neitralitāte, tīra enerģija, resursu efektivitāte vai bioloģiskā daudzveidība, piemēram, izmantojot ilgtspējīgu prasmju attīstību un partneru piemeklēšanu, kā arī finansējumu;
  • Atbildīga un iekļaujoša uzņēmējdarbība, kurā tiek novērtēti valsts, reģionālo vai pašvaldības iestāžu vai valsts un privātā sektora sadarbības pasākumi, kas sekmē uzņēmumu sociālo atbildību sīkajos, mazajos un vidējos uzņēmumos (MVU). Šajā kategorijā tiks novērtēti arī centieni sekmēt uzņēmējdarbību nelabvēlīgā situācijā esošajās grupās, piemēram, bezdarbnieku – īpaši ilgstošo bezdarbnieku, legālo migrantu, cilvēku ar īpašām vajadzībām un etnisko minoritāšu vidū.

Nacionālā līmeņa atlasei pretendentiem līdz š.g. 18. jūlijam ir jāaizpilda Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē pieejamā pieteikuma veidlapa (latviešu un, vēlams, angļu valodā) un jānosūta Ekonomikas ministrijai. Papildu informācija par konkursu un pieteikuma anketa pieejama Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

Konkursam ir divas atlases kārtas– sākotnēji nacionālā līmeņa atlases kārta, kuru Latvijā organizē Ekonomikas ministrija, un Eiropas mēroga atlase, kurā augsta līmeņa žūrija izvēlēsies piecus uzvarētājus. Konkursa uzvarētājus pasludinās apbalvošanas ceremonijā 2024. gada novembrī.

Konkurss “Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvas” no 2006. gada apbalvo izcilas iniciatīvas, kas valsts, pašvaldību un reģionālā līmenī atbalsta uzņēmējdarbību. Kopš konkurss ir uzsācis savu darbību tajā ir piedalījušies vairāk nekā 4000 projekti, kā rezultātā izveidojušies vairāk nekā 10 000 jaunu uzņēmumu.